A Polgármesteri Hivatal tevékenységének célja:
1.)Az Önkormányzati tevékenység segítése,
2.)a központi és helyi jogszabályok rendeltetésüknek megfelelő végre-
hajtása, illetve végrehajtatása,
3.)A Képviselő-testületi, bizottsági, részönkormányzati, képviselői tevékenység segítése
4.)Közreműködés az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos irányító, ellenőrző tevékenység ellátásában.
5.)Gondoskodás a településfejlesztés feladatainak szervezéséről, a testület tömegkapcsolati munkájának elősegítéséről
6.)Ellátja az önkormányzati társulásból adódó feladatokat
7.)Közreműködés a testületi határozatok, rendeletek végrehajtásában
8.)Az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A Hivatal általános feladatai
1.)A Hivatal valamennyi köztisztviselőjének alapvető feladata a kultúrált ügyfél-
fogadás, az ügyfelek államigazgatási ügyeinek törvényes, gyors intézése,
szakszerű tájékoztatás nyújtása.
A köztisztviselő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak és az irányító
testületek döntéseinek megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni.

2.)A Hivatal szervezeti egységei és a Kirendeltség kötelesek feladataik ellátása
során egymással együttműködni.
Az együttműködés során törekedni kell:
a.) tevékenységük összehangolására
b.) egymás közötti megkeresések gyors és szakszerű intézésére
c.) több irodát érintő testületi határozatok, feladatok összehangolt végrehajtására.

3.)A testületi előterjesztések jogi koordinációját a Titkársági és Szervezési Iroda
látja el.

A Hivatal valamennyi szervezeti egységének feladata:
1.) A Képviselőtestület és a bizottságok, Településrészi Önkormányzó Testület működésével, valamint a polgármester (alpolgármester) és a jegyző tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása, az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tevékenység munkakör szerinti segítése.
2.) A központi és helyi jogszabályok rendeltetésüknek megfelelő végrehajtása a munkaköri lehatárolásoknak megfelelően.
3.) Az Önkormányzat, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskör gyakorlásának segítése a BM által kiadott hatásköri jegyzékben foglaltak, illetve a munkaköri leírások szerint (döntés előkészítés, végrehajtás)
4.) Az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos koordináció.
5.) Közreműködés a településfejlesztés, önkormányzati rendezvények, külföldi kapcsolatok szervezésében, bonyolításában.
6.) Kapcsolattartás a Hivatal működését elősegítő külső szervekkel.
7.) Közreműködés az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, ezek koordinálásában – irányítói feladatok ellátása nélkül.
8.) Felelős részvétel a szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásában, információáramlásban, az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő irodák, kincstár együttműködését biztosító kapcsolattartásban.

A Hivatal szervezeti egységeinek főbb feladatai a következők:
1.) Titkársági és szervezési iroda főbb feladatai:
A Képviselő-testületi, kisebbségi testület, bizottsági, részönkormányzati,
polgármesteri, jegyzői, ügyviteli, szervezési feladatok ellátása.
Általános ügyviteli, leíró tevékenység, ügyiratkezelés, ügyirat-nyilvántartás, irattározás, selejtezés.
A személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása, továbbképzések ütemezése.
Általános önkormányzati rendezvény-szervezés és koordináció, sajtófelelősi tevékenység ellátása, művelődési , sport és közbeszerzési feladatok.
Önkormányzati társulásokhoz, nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő szervezési, leírói tevékenység.
Informatikai kapcsolat, nyilvános adat, web lap koordináció, e-mail levelezés. Pályázati figyelés, önkormányzati előkészítés, hivatali koordináció.
Hivatali gépjármű igénybevétel koordinálása, gépjárművezetés feladatai, takarítás szervezése. Ülésekhez, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó kézbesítés koordinálása.

2.) Hatósági iroda főbb feladatai:
Általános államigazgatási, hatósági feladatok döntés előkészítése, illetve jegyzői megbízás alapján első fokú államigazgatási hatáskör gyakorlása.
Ezen belül a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi ágazat feladat- és hatáskörében létrehozott építésügyi, környezet- és természetvédelmi, hatósági, igazgatási társulás, körjegyzőség és a Többcélú Társulás megállapodásban foglaltak szerinti tevékenység szakmai segítése, feladatainak ellátása.
Az általános hatósági, államigazgatási feladatokon belül az iroda ellátja a Belügyi, az Egészség- és nyugdíj-biztosítási, az Építésügyi és területfejlesztési, a Földművelésügyi, az Igazságügyi, az Ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi, a Honvédelmi, a Környezetvédelmi, a Közlekedési, a hírközlési és a vízügyi, a Közoktatási, a Műemlékvédelmi, a Művelődési, a Gyermek és ifjúsági, a Szociális és gyámügyi ágazat, Adóügyi igazgatási, hatósági feladat- és hatásköreit, önkormányzati hatósági feladat és hatásköreinek döntés előkészítését, feladataként megjelölt végrehajtását, ezek koordinálását.
Részt vesz a Gyermek- ifjúsági és sport, a Művelődési ágazat feladataiban.
Végzi az általános hatósági, államigazgatási tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív, jelentési feladatokat és az általános ügyfélszolgálati teendők ellátását.

A hatósági iroda két csoportra tagolódik, főbb feladataik:

Műszaki csoport:
Az építésügyi, környezet-és természetvédelmi, hatósági társulás, a körjegyzőség, a Többcélú Társulás feladatai mellett ellátja a közlekedési, hírközlési és vízügyi, a honvédelmi, a zaj és rezgésvédelem, a katasztrófa elhárítás helyi feladatait, a vagyonkataszteri tevékenységet.

Igazgatási csoport:
végzi a műszaki csoport feladatkörébe nem tartozó államigazgatási és hatósági ügyek döntés-előkészítését, megbízás alapján gyakorolja az első fokú hatósági hatáskört és részt vesz a hatósági ügyek végrehajtásában, ezek koordinálásában.
A csoportok tevékenységüket a társulási megállapodásokban foglaltakkal kiegészítve, illetve hatósági kijelölések szerint végzik.

3.)Okmányiroda:
Ellátja a háromoldalú együttműködési megállapodás alapján a Hivatalban kialakított – kihelyezett okmányirodaként működő – okmányiroda feladat és hatáskörébe utalt ügyek intézését.
A kihelyezett okmányiroda fenti működése felett Várpalota Város Jegyzője gyakorolja a szakmai felügyeleti jogokat.
Az okmányirodában fentiektől elkülönülten végzett helyi tevékenység keretében látják el a népesség nyilvántartás, a választás, népszavazás, népi kezdeményezés, az anyakönyvi igazgatás, menekültügyek, állampolgárság, idegenrendészet, hagyatéki ügyek, népszámlálás, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési ügyek a népjóléti ágazat jegyzői feladat és hatáskörébe tartozóan. Az okmányirodában a jegyző megbízásából az ügyintézők gyakorolják az I. fokú hatósági hatáskört.

4.)Pénzügyi Iroda főbb feladatai:
Ellátja az önkormányzati ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos hivatali feladatokat. Végzi a pénzügyi ágazatból adódó feladatokat és hatásköröket. Ezen belül az önkormányzati költségvetéssel számvitellel, az adózás költségvetési kihatásaival, kapcsolatos feladatokat.
Végzi az önkormányzati kincstári tevékenységet.
Részt vesz az önkormányzati intézmények ellenőrzésében, belső ellenőrzésben.
Közreműködik a közbeszerzési és a pályázati feladatokban. Végzi a körjegyzőségből adódóan Vilonya község önkormányzatának pénzügyi ágazatból eredő feladatokat, a kirendeltség pénzügyi ágazathoz kapcsolódó tevékenységének koordinálását. Ellátja a Többcélú Társulás Berhidát és Vilonyát érintő pénzügyi ágazatból adódó feladatait, illetve a kapcsolódó megállapodás szerinti tevékenységet.

5.)A Polgármesteri Hivatal ellátja 2003. január 1-től a körjegyzőségi társulásból adódó feladatokat, a vilonyai kirendeltség szakmai működtetését. A kirendelt-
ség szakmai tevékenységét az aljegyző koordinálása mellett közvetlenül az irodavezetők szervezik és segítik.
A Hivatal ellátja, szervezi és koordinálja a Várpalotai Kistérség Többcélú Társulásából Berhidát, illetve a megállapodások szerinti makro- és mikro térségből, társszékhelyből adódó feladatokat.